Family book of Hermann Josef Fidelis von Lassaulx

Spouses