Family book of Robert Wilhelm Adolphe Warschauer senior

Spouses