Pedigree tree of Katharine von Mendelssohn-Bartholdy